REGULAMIN SKLEPU 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.thedom.store prowadzony jest przez, Piotr Paradowski Biuro Projektowe, Salwatorska 11a/3, 30-109 Kraków, NIP 9441775930, REGON 361274545

 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione niżej pojęcia, należy przez nie rozumieć: 

  • a)  Sklep internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Piotr Paradowski Biuro Projektowe (zwanego Sprzedawcą) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

  • b)  Regulamin – niniejszym regulamin Sklepu internetowego dostępny na stronie internetowej
   ... w zakładce „Regulamin";

  • c)  Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 16. rok życia, a także osoba prawna lub jednostka
   organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają
   zdolność prawną, dokonująca zakupu w Sklepie internetowym;

  • d)  Konto Klienta – indywidualne konto Klienta zarejestrowane na stronie internetowej Sklepu
   internetowego , które zakładane jest w sposób opisany w § 3 Regulaminu, przyspieszające
   proces składania zamówienia;

  • e)  Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupu w Sklepie internetowym
   niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów oferowanych na stronie internetowej Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów,
  możliwości odstąpienia od umowy oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
  § 2 Zasady działania Sklepu internetowego

 1. Piotr Paradowski Biuro Projektowe w ramach Sklepu internetowego www.thedom.store prowadzi zorganizowaną sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. W sprzedaży sklepu internetowego znajdują się dodatki wystroju wnętrz, których szczegółowy opis zawarty jest na stronie internetowej każdego towaru, przy czym zdjęcia towarów oraz informacje o ich wymiarach, uwzględniając rodzaj materiałów z których zostały wykonane, mogą mieć charakter orientacyjny i odbiegać od rzeczywistych kolorów towarów oraz ich dokładnych wymiarów.

 

§ 3 Rejestracja i logowanie 

 1. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.

 2. Klient może przeglądać towary oferowane w Sklepie internetowym oraz składać zamówienia bez
  konieczności dokonywania rejestracji Konta Klienta.

 3. Klient może dokonać rejestracji Konta Klienta w Sklepie internetowym poprzez www.thedom.store lub może
  zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia.
  § 4 Instrukcja składania zamówienia

 4. Klient może dokonać zakupu towaru oferowanego w Sklepie internetowym poprzez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być dokonywane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego pod adresem: www.thedom.store. Składanie zamówień może być w wyjątkowych wypadkach czasowo wstrzymywane w wyniku prowadzonych prac modernizacyjnych lub przerw technicznych w działaniu strony internetowej Sklepu internetowego.

 5. Obligatoryjnym elementem każdorazowego składania zamówienia jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i dokonanie jego akceptacji, co zostaje potwierdzone przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed ukończeniem składania zamówienia.

 6. Przed dodaniem towaru do „koszyka" Klient dokonuje wyboru konkretnego rodzaju towaru (np. określonego przez kolor lub kształt) oraz jego rozmiar (o ile towar oferowany jest w różnych rozmiarach), a następnie ilość towaru. Po wykonaniu tych czynności Klient może dodać towar do „koszyka".

 7. Obligatoryjnym elementem procedury składania zamówienia jest podanie przez Klienta adresu poczty elektronicznej, danych osobowych Klienta oraz danych do wysyłki: imienia, nazwiska, adresu (ulicy, numeru domu i mieszkania, opcjonalnie regionu lub województwa, kodu pocztowego, miejscowości, kraju).

 8. Po wskazaniu danych określonych w pkt 4 należy kliknąć pole oznaczone jako „kontynuuj", aby wybrać sposób dostarczenia towaru.

 9. Po dokonaniu sposobu dostarczenia towaru należy kliknąć pole oznaczone jako „kontynuuj", aby dokonać wyboru metody płatności.

 10. Po zakończeniu procedury płatności nastąpi przekierowanie na stronę zawierającą potwierdzenie złożenia zamówienia.

 11. Sprzedawca może anulować zamówienie, jeżeli dane podane przez Klienta budzą wątpliwości co do ich poprawności lub są niezupełne. Wówczas Sprzedawca w terminie 7 dni, liczonym od dnia poinformowania Klienta o anulowaniu zamówienia, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności.

 12. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia bez podawania przyczyny. Wówczas Sprzedawca w terminie 7 dni, liczonym od dnia poinformowania Klienta o odmowie realizacji zamówienia, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
  § 5 Ceny towarów

 13. Ceny towarów oferowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w PLN i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

 14. Ceny towarów podane na stronie internetowej każdego oferowanego towaru nie zawierają kosztów dostarczenia towaru do Klienta, które szczegółowo określone zostały w § 7 pkt 2 i 3 niniejszego Regulaminu.

 1. Ceny towarów oferowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianom. W przypadku zmiany ceny towarów spowodowanej okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy (m.in. takimi jak zmiana kursu walut, wzrost kosztów produkcji), Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o zmienionej cenie towaru. Klient po otrzymaniu informacji od Sprzedawcy, poinformuje Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ... o: 

 • a)  swojej decyzji odnośnie akceptacji zmienionej ceny towaru i zobowiązaniu do zapłaty kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy zmienioną ceną towaru a ceną zapłaconą; odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia § 6 Regulaminu;

 • b)  anulowaniu zamówienia w zakresie towaru, którego cena uległa zmianie; wówczas Sprzedawca w terminie 7 dni, liczonym od dnia poinformowania Sprzedawcy o anulowaniu zamówienia, zwróci Klientowi uiszczoną cenę towaru lub wszystkie otrzymane od niego płatności jeżeli zamówienie obejmowało jedynie towar, którego cena uległa zmianie.

 1. odstąpić od zawartej umowy sprzedaży informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ... . W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności

 2. Zmiana ceny towaru dokonana po złożeniu zamówienia przez Klienta, o której Klient nie został poinformowany w sposób określony w pkt 3, nie ma wpływu na jego wartość.
  § 6 Sposoby płatności

 1. Zamówienie obejmujące cenę towaru oraz koszty jego doręczenia należy opłacić przed dokonaniem wysyłki towaru w jeden z następujących sposobów: 

  • a)  kartą debetową oraz kartą kredytową (MasterCard, Visa, Maestro, American Express, JCB
   Card);

  • b)  za pośrednictwem PayU;

  • c)  przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pomocą serwisu płatności
   internetowych (np. PayU).

 1. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w ciągu 6 godzin od otrzymania od Sprzedawcy
  informacji wysłanej na adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej potwierdzenie złożenia zamówienia. Zamówienie nieopłacone we wskazanym czasie zostanie anulowane bez konieczności informowania o tym Klienta.
  Ewentualnie:
  Klient zobowiązany jest do opłacenia zamówienia bezpośrednio po jego złożeniu. Po rozpoczęciu procedury zapłaty Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi przez operatora płatności elektronicznych. Zamówienie nieopłacone zostanie anulowane bez konieczności informowania o tym Klienta.

 2. Akceptując postanowienia regulaminu, Klient potwierdza, że karta o której mowa w pkt 1 lit. a stanowi jego własność, a zgromadzone na niej środki lub niewykorzystane limity są wystarczające na pokrycie ceny zamówienia.

§ 7 Realizacja zamówień - sposoby oraz koszty dostarczenia towaru 

 1. Towary zamówione w Sklepie internetowym dostarczane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wyłącznie do miejsca wskazanego przez Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kurierów w państwie dostarczenia towaru. Klient ma możliwość wskazania alternatywnego adresu dostarczenia zamówienia (np. adresu miejsca pracy). W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem, kurier pozostawi informację z instrukcją dalszego postępowania w celu odbioru zamówienia.

 3. Koszt dostarczenia towaru na terenie Polski wynosi 15 PLN dla Light Box oraz 30 PLN dla Heavy Box. Wielkogabarytowe przesyłki wycenianie są indywidualnie.

 4. Koszt dostarczenia towaru do Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Rosji, Szwajcarii, San Marino,
  Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Turcji wynosi 40 euro.

 5. Koszt dostarczenia towaru do Australii, Hong-Kongu, Japonii oraz Nowej Zelandii wynosi 50 euro.

 6. Zgodnie z regulacją zawartą w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, jeżeli
  przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego (Klienta), jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego (Klienta) zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

 7. Towary zamówione w Sklepie internetowym nie są wysyłane na terytorium innych państwo niż wymienione w pkt 1. Informacji odnośnie ewentualnej możliwości realizacji zamówienia na terytorium innego państwa Sprzedawca udzieli w odpowiedzi na zapytanie Klienta przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ... .
  § 8 Czas realizacji zamówienia

 8. Czas realizacji zamówienia (obejmujący czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską) wynosi zwykle od 2 do 5 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia przez Klienta. Czas realizacji zamówienia w okresie wyprzedaży może ulec wydłużeniu.

 9. Zamówienia złożone do godziny 13:00. są kompletowane i nadawane następnego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia.

 10. Zamówienia złożone po godzinie 13:00. są kompletowane i nadawane w drugim dniu roboczym po dniu złożenia zamówienia.

 11. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby zamówienia realizowane były w jak najkrótszym czasie, jednakże z przyczyn od niego niezależnych czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu (np. w okresach świątecznych).

 12. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia (przekraczającego 21 dni roboczych), którego przyczyna powstała z wyłącznej winy Sprzedawcy i która nie jest związana z okresem wyprzedaży oraz okresem wzmożonego ruchu (np. takim jak okres świąteczny), Klient może:

 • a)  wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin realizacji zamówienia, odpowiadający co najmniej maksymalnemu czasowi realizacji zamówienia wskazanemu w pkt 1;

 • b)  odstąpić od zawartej umowy sprzedaży informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ... . W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności.

 1. W
  poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o stanie zamówienia. W związku z niedostępnością części towarów objętych zamówieniem, Klient po otrzymaniu informacji o stanie zamówienia, poinformuje Sprzedawcę w ciągu 72 godzin za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ... o swojej decyzji dotyczącej dalszej realizacji zamówienia, tj.: 

 • a)  zgodzie na częściową realizację zamówienia (z pominięciem towarów niedostępnych),
  wówczas Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania informacji od Klienta zwróci Klientowi
  kwotę stanowiącą równowartość ceny towarów niedostępnych;

 • b)  wyznaczeniu Sprzedawcy dodatkowego terminu (odpowiadającego wskazanemu przez
  Sprzedawcę terminowi niezbędnego dla zapewnienia dostępności towaru) na realizację całości zamówienia (możliwe jedynie w przypadku uprzedniego poinformowania Klienta przez Sprzedawcę o przewidywanej dostępności towaru w późniejszym czasie);

 • c)  odstąpieniu od umowy co do wszystkich towarów objętych zamówieniem, wówczas Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności.

 1. Niepoinformowanie przez Klienta Sprzedawcy o decyzji dotyczącej dalszej realizacji zamówienia w przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w czasie określonym w pkt 3 równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na częściową realizację zamówienia. Wówczas Sprzedawca w terminie 14 dni, liczonym po upływie czasu określonego w pkt 3, zwróci Klientowi kwotę stanowiącą równowartość ceny towarów niedostępnych.
  § 9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży towaru oferowanego na stronie internetowej Sklepu internetowego może odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od odebrania towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 3. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ... . Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.

 4. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany jeżeli Konsument wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument obowiązany jest zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania sprzedawcy o odstąpieniu od umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest odesłanie towaru przez Konsumenta na adres ... przed jego upływem.

 6. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym koszty dostarczenia towaru Sprzedawcy, ponosi Konsument.

przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania towaru.

 2. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 

 • a)  o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • b)  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • c)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • d)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
  termin przydatności do użycia;

 • e)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
  której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 • § 10 Rozpatrywanie reklamacji

 • Towary oferowane na stronach internetowych Sklepu internetowego są fabrycznie nowe i oryginalne chyba że informacja jasno określa że towar jest używany.

 • Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.

 • Wada fizyczna towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową jeżeli: 

  • a)  nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie
   oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  • b)  nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego;

  • c)  nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy,
   a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  • d)  została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności za wady towaru, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny jedynie za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyn tkwiących w towarze w tej samej chwili.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie przedmiotów.

 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@thedom.store . 

 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres Klienta, na który ma nastąpić ewentualne ponowne dostarczenie towaru, adres poczty elektronicznej na który ma zostać wysłana przez Sprzedawcę informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji, datę zawarcia umowy sprzedaży, rodzaj towaru, szczegółowy opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta.

 6. Klient po dokonaniu zgłoszenia reklamacyjnego obowiązany jest dostarczyć reklamowany towar na adres Sprzedawcy:  DOM STORE  ul.Krowoderska 41/1 31-141 Kraków

 7. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru.

 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłane na adres: info@thedom.store chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie, o czym poinformuje Klienta przed dostarczeniem towaru.

 9. W przypadku niestwierdzenia przez Sprzedawcę wady opisanej przez Klienta, towar zostanie odesłany na koszt Klienta na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym wraz z opinią dotyczącą niezasadności zgłoszonej reklamacji. Sprzedawca może wstrzymać się z odesłaniem towaru do czasu otrzymania wpłaty na poczet kosztów wysyłki.

 10. § 11 Polityka prywatności

 11. Dane osobowe klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

 12. Koniecznym elementem procedury związanej z rejestracją Konta Klienta oraz złożeniem zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych oraz wyrażenie przez Klienta

zgody na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez zaznaczenie przez Klienta 

odpowiedniego pola na stronach internetowych Sklepu internetowego. 

 1. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych osobowych lub innych
  danych utrudniających lub uniemożliwiających realizację zamówienia.

 2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie wyklucza
  możliwość realizacji zamówienia, a także możliwość utworzenia Konta Klienta.

 3. Zgromadzone przez Sprzedawcę dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz podmiotowi, za pośrednictwem
  którego następuje rozliczenie transakcji.

 4. Sprzedawca, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi,
  w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 5. Sprzedawca wykorzystuje na stronach internetowych Sklepu internetowego pliki cookies,
  zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta podczas przeglądania stron internetowych Sklepu internetowego. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Klienta. Klient może ograniczyć lub wyłączyć pliki cookies w ustawieniach wykorzystywanej przez siebie przeglądarki internetowej, co może spowodować ewentualne utrudnienia w korzystaniu ze stron internetowych Sklepu internetowego.
  § 12 Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy Newsletter'a na podany przez siebie adres poczty elektronicznej. Newsletter zawiera w szczególności informacje o produktach oferowanych przez Sprzedawcę oraz aktualnych promocjach.

 2. Newsletter wysyłany jest przez Sprzedawcę nieodpłatnie.

 3. Klient może w każdej chwili bez podania przyczyny zrezygnować z Newsletter'a.
  § 13 Postanowienia końcowe

 4. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.

 5. Informacje o towarach zamieszczone na stronach internetowych Sklepu internetowego nie
  stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 6. Niniejszy Regulamin jest udostępniony przez Sprzedawcę w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego wykorzystywanego
  przez Klienta.

 7. Utrwalenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem stron internetowych Sklepu
  internetowego następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres poczty
  elektronicznej treści zawartej umowy.

 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień niniejszego regulaminu
  wynikających ze zmiany stanu prawnego lub kwestii organizacyjnych. Do umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie zmienionych postanowień Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu zawarcia umowy.

 9. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.